Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Jos van Bracht Consultancy is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanbieden van ICT beheer en beveiliging, en het aanbieden van consultancy op dit gebied.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Jos van Bracht Consultancy en Jos van Bracht Consultancy de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Jos van Bracht Consultancy en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Jos van Bracht Consultancy en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende ICT beheer en beveiliging, consultancy op het gebied van ICT, alsmede alle andere door Jos van Bracht Consultancy ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website jvbc.nl.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Jos van Bracht Consultancy gesloten Overeenkomsten waarbij Jos van Bracht Consultancy Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Jos van Bracht Consultancy overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst 

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Jos van Bracht Consultancy via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Jos van Bracht Consultancy zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
 3. Als Jos van Bracht Consultancy een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Jos van Bracht Consultancy kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Jos van Bracht Consultancy dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Jos van Bracht Consultancy deze schriftelijk bevestigt.
 5. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Jos van Bracht Consultancy.
 6. Opdrachtgever kan een opdracht afnemen op uur-factuur basis, of kiezen voor een strippenkaart van 4, 8, 16 of 32 uur welke in een half jaar kunnen worden afgenomen.

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Jos van Bracht Consultancy zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Jos van Bracht Consultancy heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Jos van Bracht Consultancy de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Jos van Bracht Consultancy worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jos van Bracht Consultancy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Jos van Bracht Consultancy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Jos van Bracht Consultancy zijn verstrekt, heeft Jos van Bracht Consultancy het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Jos van Bracht Consultancy zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Jos van Bracht Consultancy hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Jos van Bracht Consultancy dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Jos van Bracht Consultancy en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Jos van Bracht Consultancy op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Opdrachtgever realiseert zich dat wijzigingen en meerwerk (kunnen) leiden tot het verschuiven van (leverings)termijnen en (oplever)data. Door Jos van Bracht Consultancy aangegeven nieuwe (leverings)termijnen en (oplever)data vervangen de eerdere.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Jos van Bracht Consultancy en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

 1. Jos van Bracht Consultancy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Jos van Bracht Consultancy goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Jos van Bracht Consultancy bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Jos van Bracht Consultancy gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 7 Annulering 

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk.

 

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling 

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en exclusief BTW,  tenzij anders vermeld.
 2. Jos van Bracht Consultancy heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 4. Betaling geschiedt via een factuur.
 5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Jos van Bracht Consultancy mede te delen.
 6. De Opdrachtgever dient de factuur binnen veertien (14) dagen te betalen.
 7. In het geval van een afgenomen strippenkaart, dient deze vooraf betaald te worden.
 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien Jos van Bracht Consultancy besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 10. Het staat Jos van Bracht Consultancy vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten zolang Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 8 van dit artikel niet heeft voldaan.

 

Artikel 9 Levering

 1. Levering geschiedt binnen een in overleg bepaalde termijn.
 2. Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Opdrachtgever dit aan Jos van Bracht Consultancy. Jos van Bracht Consultancy zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.
 3. Het niet-tijdig leveren van Jos van Bracht Consultancy is geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Alle transportrisico’s komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 10 Uitvoering advies en consultancydiensten

 1. Jos van Bracht Consultancy zal de advies- en consultancydiensten geheel zelfstandig, naar eigen inzicht en niet onder toezicht en leiding van de Opdrachtgever uitvoeren.
 2. Jos van Bracht Consultancy is niet gebonden aan een doorlooptijd van de opdracht omdat de doorloop van een opdracht op het gebied van consultancy of advisering afhankelijk is van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking van Opdrachtgever en relevante derden.
 3. De dienstverlening van Jos van Bracht Consultancy wordt uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van Jos van Bracht Consultancy.
 4. Het gebruik dat Opdrachtgever maakt van een door Jos van Bracht Consultancy afgegeven advies en/of consultancyrapport is steeds voor risico van Opdrachtgever. De bewijslast dat (de wijze van) advies- en consultancydiensten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam Jos van Bracht Consultancy mag worden verwacht, berust geheel bij Opdrachtgever, onverminderd het recht van Jos van Bracht Consultancy met alle middelen tegenbewijs te leveren. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jos van Bracht Consultancy is Opdrachtgever niet gerechtigd een mededeling aan een derde te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van Jos van Bracht Consultancy en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van Jos van Bracht Consultancy. Opdrachtgever zal de adviezen of rapportages van Jos van Bracht Consultancy niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.

 

Artikel 11 Rapportage

 1. Jos van Bracht Consultancy zal Opdrachtgever op de schriftelijk overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtgever zal Jos van Bracht Consultancy schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor Jos van Bracht Consultancy van belang zijn of kunnen zijn, zoals de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst, prioriteitenstelling van Opdrachtgever, beschikbaarheid van middelen en personeel van Opdrachtgever en bijzondere of voor Jos van Bracht Consultancy mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden. Opdrachtgever zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door Jos van Bracht Consultancy verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van Opdrachtgever en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en Jos van Bracht Consultancy hiervan op de hoogte stellen.

 

Artikel 12 Beveiliging

 1. Indien Jos van Bracht Consultancy op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Jos van Bracht Consultancy staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aan Jos van Bracht Consultancy bekende aard, omvang en de context van de te beveiligen informatie, de doeleinden en het normale gebruik van zijn producten en diensten en de waarschijnlijkheid en ernst van voorzienbare risico’s niet onredelijk is.
 2. De door of vanwege Jos van Bracht Consultancy aan Opdrachtgever verstrekte toegangs-of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen zijn vertrouwelijk en zullen door Opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Jos van Bracht Consultancy is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer van autorisaties en het verstrekken en tijdig intrekken van toegangs- en identificatiecodes.
 3. Indien de beveiliging of het testen daarvan betrekking heeft op programmatuur, apparatuur of infrastructuur die niet door Jos van Bracht Consultancy zelf aan Opdrachtgever is geleverd, dan staat Opdrachtgever ervoor in dat alle benodigde licenties of goedkeuringen zijn verkregen om bedoelde dienstverlening te mogen uitvoeren. Jos van Bracht Consultancy is niet aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met de uitvoering van deze dienstverlening. Opdrachtgever vrijwaart Jos van Bracht Consultancy tegen elke rechtsvordering uit welke hoofde dan ook, in verband met de uitvoering van deze dienstverlening.
 4. Jos van Bracht Consultancy is gerechtigd de beveiligingsmaatregelen van tijd tot tijd aan te passen indien dit noodzakelijk is als gevolg van veranderende omstandigheden.
 5. Opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en adequaat beveiligd houden.
 6. Jos van Bracht Consultancy kan aanwijzingen geven aan Opdrachtgever met betrekking tot de beveiliging welke tot doel hebben om incidenten of de gevolgen van incidenten die de beveiliging kunnen aantasten te voorkomen of te minimaliseren. Indien Opdrachtgever dergelijke aanwijzingen van Jos van Bracht Consultancy of een relevant overheidsorgaan niet of niet tijdig opvolgt, dan is Jos van Bracht Consultancy niet aansprakelijk en vrijwaart Opdrachtgever Jos van Bracht Consultancy voor de schade die daardoor mocht ontstaan.
 7. Het is Jos van Bracht Consultancy steeds toegestaan technische en organisatorische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur of andere werken waartoe aan Opdrachtgever (direct of indirect) toegang wordt verschaft, ook in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Opdrachtgever zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

 

Artikel 13 Ontwerp, ontwikkeling en/of inrichting van programmatuur

 1. Partijen zullen in goed overleg treden omtrent de specificaties, de werkwijze bij het vervaardigen of het ontwerp van de voor Opdrachtgever te ontwerpen, ontwikkelen en/of in te richten programmatuur.
 2. Jos van Bracht Consultancy is gerechtigd verlangen dat Opdrachtgever zich vooraf schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp, bij gebreke waarvan Jos van Bracht Consultancy haar werkzaamheden zal mogen opschorten.
 3. Jos van Bracht Consultancy zal de programmatuur naar beste vermogen ontwerpen, ontwikkelen en/of inrichten, zoveel mogelijk met inachtneming van de specificaties of het ontwerp daarvan de programmatuur of, indien van toepassing, met inachtneming van de met Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen werkwijze, projectorganisatie, methoden, technieken, afspraken en/of procedures.
 4. Opdrachtgever zal kosteloos en adequaat meewerken, onder meer door kwalitatief en kwantitatief voldoende medewerkers ter beschikking te stellen.
 5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zal Opdrachtgever de voor opname of verwerking in de programmatuur benodigde materialen kosteloos tijdig in het door Jos van Bracht Consultancy te bepalen formaat aanleveren. Indien Jos van Bracht Consultancy zelf zorg draagt voor de aanlevering van de materialen zullen de kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever zijn.
 6. Jos van Bracht Consultancy kan het verdere ontwerp, de ontwikkeling en/of de inrichting van de programmatuur opschorten totdat Opdrachtgever het door Jos van Bracht Consultancy ontwikkelde en/of ontworpen concept van de programmatuur schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien partijen overeengekomen zijn dat het ontwerpen, ontwikkelen en/of inrichten van de programmatuur in fasen zal plaatsvinden, is Jos van Bracht Consultancy gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Tenzij Jos van Bracht Consultancy op grond van de overeenkomst de programmatuur op haar eigen computersysteem ten behoeve van Opdrachtgever zal ‘hosten’, zal Jos van Bracht Consultancy de programmatuur afleveren in een door haar te bepalen vorm op een door haar te bepalen informatiedrager.
 9. Jos van Bracht Consultancy zal de programmatuur slechts onderhouden, beheren en/of ondersteuning aan de technische en/of inhoudelijke beheerders en/of gebruikers van de programmatuur verlenen indien partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zijn.
 10. Tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn, is Jos van Bracht Consultancy niet gehouden de voor het gebruik, onderhoud en beheer van de programmatuur benodigde hulpprogrammatuur en/of een zogeheten ‘content managementsysteem’ aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.
 11. Indien partijen overeengekomen zijn dat Jos van Bracht Consultancy gebruikersdocumentatie ter beschikking zal stellen, zal die beschikkingstelling plaatsvinden in papieren dan wel digitale vorm met een door Jos van Bracht Consultancy te bepalen inhoud. De Jos van Bracht Consultancy beslist over de vorm en de taal waarin de gebruikersdocumentatie wordt verstrekt.

 

Artikel 14 Onderhoudsdiensten van programmatuur

 1. Indien overeengekomen verricht Jos van Bracht Consultancy onderhoud met betrekking tot de in de Overeenkomst bepaalde programmatuur. De onderhoudsverplichting omvat het herstel van fouten in de programmatuur in de zin van lid 2 van dit artikel en - zulks uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen - het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de programmatuur overeenkomstig artikel 15.
 2. Daar waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’ wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen van de programmatuur aan de door Jos van Bracht Consultancy schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de programmatuur, en, ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien Opdrachtgever deze kan aantonen en deze bovendien reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding te maken. Jos van Bracht Consultancy heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere onvolkomenheden in of aan de programmatuur anders dan met betrekking tot fouten in de zin van deze algemene voorwaarden.
 3. Opdrachtgever zal geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd melden. Na ontvangst van de melding zal Jos van Bracht Consultancy zich overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie en het versie- en releasebeleid van Jos van Bracht Consultancy op de door Jos van Bracht Consultancy te bepalen wijze en termijn aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Jos van Bracht Consultancy is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Tenzij anders overeengekomen, zal Opdrachtgever zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie van de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Jos van Bracht Consultancy is nimmer gehouden tot herstel van andere onvolkomenheden dan bedoeld in dit artikel. In het geval Jos van Bracht Consultancy bereid is herstelactiviteiten te verrichten ten aanzien van dergelijke andere onvolkomenheden, is Jos van Bracht Consultancy gerechtigd hiervoor een separate vergoeding in rekening te brengen.
 4. Het bepaalde in de artikelen 28.2 en 28.3 is van overeenkomstige toepassing.
 5. Indien Jos van Bracht Consultancy het onderhoud online verricht, zal Opdrachtgever tijdig zorg dragen voor een deugdelijke en adequaat beveiligde infrastructuur en netwerkfaciliteiten.
 6. Opdrachtgever zal alle door Jos van Bracht Consultancy verlangde medewerking aan het onderhoud verlenen, daaronder begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van de programmatuur en het maken van een back-up van alle data.
 7. Indien het onderhoud betrekking heeft op programmatuur die niet door Jos van Bracht Consultancy zelf aan Opdrachtgever is geleverd, zal Opdrachtgever, indien Jos van Bracht Consultancy dit voor het onderhoud nodig of wenselijk acht, de broncode en de technische (ontwikkel-)documentatie van de programmatuur (waaronder begrepen datamodellen, ontwerpen, change-logs e.d.) ter beschikking stellen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij gerechtigd is tot zodanige terbeschikkingstelling. Opdrachtgever verleent Jos van Bracht Consultancy het recht om de programmatuur, inclusief de broncode en technische (ontwikkel-)documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het uitvoeren van het overeengekomen onderhoud.

 

Artikel 15 Nieuwe versies van programmatuur

 1. Het onderhoud omvat de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur uitsluitend indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien het onderhoud de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur omvat, dan vindt die terbeschikkingstelling plaats ter discretie van Jos van Bracht Consultancy.
 2. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Jos van Bracht Consultancy niet meer verplicht tot het herstellen van fouten in de voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie.
 3. Jos van Bracht Consultancy kan verlangen dat voor de terbeschikkingstelling van een versie met nieuwe functionaliteit Opdrachtgever een nadere schriftelijke Overeenkomst met Jos van Bracht Consultancy aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nadere vergoeding wordt betaald. Jos van Bracht Consultancy kan uit een vorige versie van de programmatuur functionaliteit ongewijzigd overnemen, maar staat er niet voor in dat elke nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie. Jos van Bracht Consultancy is niet gehouden specifiek voor Opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 4. Jos van Bracht Consultancy kan van Opdrachtgever verlangen dat hij zijn systeem (apparatuur, webbrowser, programmatuur e.d.) aanpast als dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de programmatuur.

 

Artikel 16 Supportdiensten

 1. Indien de dienstverlening van Jos van Bracht Consultancy op grond van de Overeenkomst tevens ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur omvat, zal Jos van Bracht Consultancy online, telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de Overeenkomst genoemde programmatuur. Opdrachtgever zal meldingen in het kader van support zo volledig en gedetailleerd mogelijk omschrijven, opdat Jos van Bracht Consultancy in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. Jos van Bracht Consultancy kan voorwaarden stellen aan de wijze van melden, kwalificaties en het aantal personen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Jos van Bracht Consultancy zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij hem gebruikelijke procedures. Jos van Bracht Consultancy staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Jos van Bracht Consultancy.
 2. Indien de dienstverlening van Jos van Bracht Consultancy op grond van de Overeenkomst tevens het verlenen van zogeheten ‘standbydiensten’ omvat, zal Jos van Bracht Consultancy één of meer personeelsleden beschikbaar houden tijdens de in de Overeenkomst genoemde dagen en op de daarin genoemde tijden. In dat geval is Opdrachtgever gerechtigd bij spoedeisendheid de ondersteuning van de beschikbaar gehouden personeelsleden in te roepen indien er sprake is van ernstige storingen, fouten en andere ernstige onvolkomenheden in het functioneren van de programmatuur. Jos van Bracht Consultancy staat er niet voor in dat deze tijdig zullen worden verholpen.
 3. Het onderhoud en de andere overeengekomen diensten als bedoeld in deze algemene voorwaarden worden uitgevoerd met ingang van de dag waarop de Overeenkomst is aangegaan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 17 Onderhoudsdiensten van apparatuur

 1. Jos van Bracht Consultancy verricht het onderhoud met betrekking tot de in de Overeenkomst genoemde apparatuur, mits de apparatuur in Nederland is opgesteld.
 2. Gedurende de tijd dat Jos van Bracht Consultancy de te onderhouden apparatuur onder zich heeft, heeft Opdrachtgever geen recht op tijdelijk vervangende apparatuur.
 3. De inhoud en omvang van de te verrichten onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke Overeenkomst worden vastgelegd. Bij gebreke daarvan is Jos van Bracht Consultancy verplicht zich ervoor in te spannen naar beste vermogen storingen die naar behoren door Opdrachtgever schriftelijk bij Jos van Bracht Consultancy zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen. Onder ‘storing’ wordt in deze de algemene voorwaarden verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen van de apparatuur aan de door Jos van Bracht Consultancy schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties van die apparatuur. Van een storing is alleen sprake indien Opdrachtgever deze storing kan aantonen en de desbetreffende storing bovendien kan worden gereproduceerd. Jos van Bracht Consultancy is tevens gerechtigd, doch niet verplicht, tot preventief onderhoud.
 4. Opdrachtgever zal, onmiddellijk nadat zich een storing aan de apparatuur voordoet, Jos van Bracht Consultancy daarvan in kennis stellen door middel van een gedetailleerde schriftelijke omschrijving.
 5. Opdrachtgever zal alle door Jos van Bracht Consultancy verlangde medewerking verlenen voor het onderhoud, zoals de tijdelijke staking van het gebruik van de apparatuur. Opdrachtgever is gehouden het personeel van Jos van Bracht Consultancy of door Jos van Bracht Consultancy aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur aan Jos van Bracht Consultancy ten behoeve van het onderhoud ter beschikking te stellen.
 6. Voordat Opdrachtgever de apparatuur aan Jos van Bracht Consultancy voor onderhoud aanbiedt zorgt Opdrachtgever ervoor dat van alle in of op de apparatuur vastgelegde programmatuur en data een volledige en goed werkende back-up is gemaakt.
 7. Op verzoek van Jos van Bracht Consultancy zal een ter zake kundige medewerker van Opdrachtgever voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn.
 8. Opdrachtgever is niet bevoegd de door Jos van Bracht Consultancy geleverde apparatuur en systemen op de apparatuur aan te sluiten en daarop programmatuur te installeren.
 9. Indien het naar het oordeel van Jos van Bracht Consultancy voor het onderhoud van de apparatuur nodig is dat de verbindingen van de apparatuur met andere apparatuur of met programmatuur worden getest, zal Opdrachtgever de desbetreffende andere apparatuur en programmatuur evenals de testprocedures en informatiedragers ter beschikking van Jos van Bracht Consultancy stellen.
 10. Het voor het onderhoud benodigde testmateriaal dat niet tot de normale outillage van Jos van Bracht Consultancy behoort, dient door Opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld.
 11. Opdrachtgever draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat Jos van Bracht Consultancy deze voor onderhoudswerkzaamheden onder zich heeft. Het wordt aan Opdrachtgever overgelaten dit risico te verzekeren.

 

Artikel 18 Onderhoudsvergoeding

 1. In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:
  1. kosten van (het vervangen van) verbruiksartikelen zoals batterijen, stempels, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires;
  2. kosten van (het vervangen van) onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan Jos van Bracht Consultancy;
  3. werkzaamheden ten behoeve van revisie van de apparatuur;
  4. modificaties aan de apparatuur;
  5. verplaatsing, verhuizing, herinstallatie of kosten van vervoer ter reparatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.
  6. De vergoeding voor onderhoud is verschuldigd ongeacht of Opdrachtgever de apparatuur in gebruik heeft (genomen) of van de mogelijkheid tot onderhoud gebruik maakt.

 

Artikel 19 Uitsluitingen

 1. Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn van of verband houden met gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in internet, datanetwerkverbindingen, spanningsvoorzieningen of koppelingen met apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de onderhoudsovereenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van Jos van Bracht Consultancy op grond van de onderhoudsovereenkomst.
 2. Tot de onderhoudsverplichtingen van Jos van Bracht Consultancy behoren niet:
  1. het onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn van of verband houden met wijziging van de apparatuur anders dan door of namens Jos van Bracht Consultancy;
  2. het gebruik van de apparatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden en het nalaten van Opdrachtgever om de apparatuur tijdig te laten onderhouden. Onder de onderhoudsverplichtingen van Jos van Bracht Consultancy vallen evenmin onderzoek of herstel van storingen die verband houden met op de apparatuur geïnstalleerde programmatuur.
 3. Kosten van onderhoud en/of onderzoek uitgevoerd in verband met het in artikel(en) 19.1 en/of 19.2 bepaalde kan Jos van Bracht Consultancy volgens zijn gebruikelijke tarieven (aanvullend) in rekening brengen.
 4. Jos van Bracht Consultancy is nimmer gehouden tot herstel van als gevolg van storingen en/of onderhoud verminkte of verloren gegane gegevens.

 

Artikel 20 Hostingdiensten

 1. Jos van Bracht Consultancy zal de met Opdrachtgever overeengekomen hostingdiensten verrichten.
 2. Indien de Overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur tot voorwerp heeft, zal Opdrachtgever de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de Overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. De Overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor Opdrachtgever gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de tussen partijen overeengekomen maxima. Het dataverkeer dat in een bepaalde periode door Opdrachtgever niet is gebruikt, zal niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal Jos van Bracht Consultancy een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de hostingdienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en door Opdrachtgever gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. Jos van Bracht Consultancy is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie. Opdrachtgever en Jos van Bracht Consultancy kunnen ook gezamenlijk overeenkomen dat Jos van Bracht Consultancy zich richt tot het beheer en het inrichten van de betreffende dienst.
 4. Uitsluitend indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, heeft de Overeenkomst tevens het verzorgen of ter beschikking stellen van beveiligings-, back-up-, uitwijk- en recoverydiensten tot voorwerp.
 5. Jos van Bracht Consultancy kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Jos van Bracht Consultancy zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en deze, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met Opdrachtgever.
 6. Indien Jos van Bracht Consultancy op grond van de Overeenkomst diensten voor Opdrachtgever verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals de aanvraag, verlenging, vervreemding of overdracht aan een derde, dan dient Opdrachtgever de regels en werkwijze van de desbetreffende instantie(s) in aanmerking te nemen. Desgevraagd zal Jos van Bracht Consultancy een schriftelijk exemplaar van die regels aan Opdrachtgever verstrekken. Jos van Bracht Consultancy aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door Opdrachtgever beoogde resultaten. Opdrachtgever is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven de bij Jos van Bracht Consultancy gebruikelijke tarieven, verschuldigd. Jos van Bracht Consultancy staat er niet voor in dat een door Opdrachtgever gewenste domeinnaam aan Opdrachtgever wordt toegekend.

 

Artikel 21 Service Level Agreement

 1. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Opdrachtgever zal Jos van Bracht Consultancy steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.
 2. Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door Jos van Bracht Consultancy aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Jos van Bracht Consultancy zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs zal de door Jos van Bracht Consultancy gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

 

Artikel 22 Back – up

 1. Indien de dienstverlening aan Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst het maken van back-up van gegevens van Opdrachtgever omvat, zal Jos van Bracht Consultancy met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per week, een volledige back-up maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van Opdrachtgever.
 2. Bij gebreke van afspraken over de bewaartermijn bewaart Jos van Bracht Consultancy de back-up gedurende de bij Jos van Bracht Consultancy gebruikelijke termijn. Jos van Bracht Consultancy zal de back-up zorgvuldig als een goed huisvader bewaren.

 

Artikel 23 Privacy en Gegevensverwerking

 1. Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Jos van Bracht Consultancy relevant is, zal Opdrachtgever Jos van Bracht Consultancy desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Jos van Bracht Consultancy voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn of worden verwerkt waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Jos van Bracht Consultancy toerekenbaar zijn.
 3. De verantwoordelijkheid voor de gegevens, die met gebruikmaking van een dienst van Jos van Bracht Consultancy door Opdrachtgever worden verwerkt, ligt bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er tegenover Jos van Bracht Consultancy voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Jos van Bracht Consultancy tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Indien Jos van Bracht Consultancy op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, zijn medewerkers of gebruikers, kunnen alle daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 5. Indien Jos van Bracht Consultancy als verwerker, als bedoeld in de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, prestaties verricht voor Opdrachtgever, dan zijn tevens artikelen uit de Verwerkersovereenkomst van toepassing.

 

 

Artikel 24 Intellectuele eigendom

 1. Jos van Bracht Consultancy behoudt zich de rechten en bevoegdheden – ten aanzien van alle geleverde zaken waaronder, maar niet beperkt tot rapporten, analyses, programmatuur, apparatuur, ontwerpen, documentatie - toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Jos van Bracht Consultancy van gegevens. Opdrachtgever zal Jos van Bracht Consultancy vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 3. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten Overeenkomst en dwingendrechtelijk in de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar
 4. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Producten en/of Diensten dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. De Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en vatbare boete van 1.000 EURO (zegge: duizend) per inbreuk makende handeling betalen aan Jos van Bracht Consultancy, onverminderd het recht van Jos van Bracht Consultancy om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

 

Artikel 25 Vertrouwelijkheid van gegevens 

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Jos van Bracht Consultancy kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 26 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle zaken geleverd door Jos van Bracht Consultancy blijven in het eigendom van Jos van Bracht Consultancy, voor hoelang deze zaken niet of niet helemaal zijn afbetaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Jos van Bracht Consultancy door zaaksvormingof anderszins teniet gaat, behoudt Jos van Bracht Consultancy zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Opdrachtgever nog aan Jos van Bracht Consultancy verschuldigd is of zal zijn. Opdrachtgever dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Jos van Bracht Consultancy te vestigen.

 

Artikel 27 Risico – overgang

 1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden vervaardigd voor, geleverd aan of gebruikt door Opdrachtgever, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht.

 

Artikel 28 Garanties

 1. Jos van Bracht Consultancy geeft geen garanties omtrent de geleverde Diensten.
 2. Herstel van fouten geschiedt op een door leverancier te bepalen locatie en wijze. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.
 3. Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

 

Artikel 29 Aansprakelijkheid 

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Jos van Bracht Consultancy is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De aan Opdrachtgever gecommuniceerde levertermijn kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Jos van Bracht Consultancy nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Jos van Bracht Consultancy enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 3. Jos van Bracht Consultancy is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Jos van Bracht Consultancy, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Jos van Bracht Consultancy om, als een door Jos van Bracht Consultancy ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Jos van Bracht Consultancy is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan producten tijdens het transport, overeenkomstig artikel 9 lid 4 van deze Algemene voorwaarden.
 5. Jos van Bracht Consultancy is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 6. Jos van Bracht Consultancy is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 7. Jos van Bracht Consultancy is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 30 van deze Algemene voorwaarden.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart Jos van Bracht Consultancy voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 9. Indien Jos van Bracht Consultancy aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Jos van Bracht Consultancy met betrekking tot haar Diensten.
 10. De aansprakelijkheid van Jos van Bracht Consultancy is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Jos van Bracht Consultancy niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Jos van Bracht Consultancy.
 12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 30 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Jos van Bracht Consultancy, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Jos van Bracht Consultancy zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Jos van Bracht Consultancy, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën of epidemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Jos van Bracht Consultancy overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Jos van Bracht Consultancy heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

Artikel 31 Klachtenregeling

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@jvbc.nl of telefonisch te melden via 06-33002009.

 

Artikel 32 Identiteit van Jos van Bracht Consultancy

 1. Jos van Bracht Consultancy is bij de KvK geregistreerd onder nummer 78153743 en draagt btw-identificatienummer NL003294051B15. Jos van Bracht Consultancy is gevestigd aan Amstelhof 18 (5504AE) te Veldhoven.
 2. Jos van Bracht Consultancy is per e-mail te bereiken via info@jvbc.nlof middels de Website jvbc.nl en telefonisch op 06-33002009.

Artikel 33 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Jos van Bracht Consultancy en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Jos van Bracht Consultancy en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Oost-Brabant, locatie Eindhoven.