Privacy Verklaring

Privacyreglement Jos van Bracht Consultancy

Jos van Bracht Consultancy (verder JvBC) onderschrijft de basisprincipes van de wet AVG. Deze betreffen:

  1. Rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie

Persoonlijke data dienen op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier verwerkt te worden in relatie tot personen waar de data betrekking op hebben.

  1. Integriteit en vertrouwelijkheid

Er dient sprake te zijn van adequate beveiliging van persoonlijke data, inclusief maatregelen tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

  1. Data minimalisering

Alleen data opslaan en gebruiken die noodzakelijk is en uitsluitend beschikbaar is voor personen die hier om een goede reden voor geautoriseerd zijn.

  1. Afbakening van het doel

Persoonlijke gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor duidelijke en rechtmatige doelen.

  1. Afbakening van de opslag

Persoonlijke gegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is, tenzij hier uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor verleend is door belanghebbenden.

Toepassing AVG binnen mijn dienstverlening

Bezoekers website

Mijn site maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers deze gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van uw IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie hierover. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan JVBC te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. JVBC heeft hier geen invloed op. JVBC heeft Google geen toestemming gegeven om via JVBC verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Klanten, Prospect en relaties:

Van iedereen die contact met mij heeft (het zij telefonisch, het zij via email) behoud ik zal ik mogelijk persoonsgegevens verwerken. Hieronder word verstaan:

  • Naam, adres, telefoonnummer en emailadres.
  • Een koppeling naar diensten die mogelijk voor u interessant zijn.
  • Offertes en eventuele andere communicatie

Indien het van rechtswege niet noodzakelijk is om uw gegevens te bewaren (bijvoorbeeld voor de belastingdienst), zal ik deze gegevens tot 2 jaar bewaren. Indien in de periode voor het verstrijken van deze 2 jaar opnieuw toestemming verleend word zal deze periode steeds met 2 jaar verlengd worden. De gegevens enkel worden verwerkt op systemen die voldoen aan een moderne beveiligingsstandaard en zijn uitgerust met een bijgewerkte virusscanner.

Op alle aanvragen, mails en andere correspondentie geldt een geheimhoudingsplicht vanuit JvBC. Wij zullen deze nooit zonder uw schriftelijke toestemming uw gegevens delen met derden.

Klanten die specifieke diensten afnemen

Bij het afnemen van diensten waarbij JvBC mogelijk in aanraking komt met privacygevoelige gegevens, zal JvBC hiervoor een geheimhoudingsverklaring opstellen. Indien u een van de betreffende producten gaat afnemen, zullen wij u via email op de hoogte brengen dat dit deel van de AVG voor u van toepassing is.

Binnen de dienstverlening van JvBC zijn enkele diensten waarbij uw gegevens (denk daarbij aan alle digitale bestanden en e-mails die binnen uw bedrijf aanwezig zijn) worden verwerkt op een systeem van JvBC. JvBC gebruikt dit systeem, waarvan JvBC zich moet vergewissen dat de laatste beveiligingsupdates aanwezig zijn en moderne versleutelingstechnieken worden gebruikt voor het overzetten van gegevens. Uw gegevens komen enkel op verwijderbare media terecht waar een moderne versleutelingstechniek op is toegepast. Indien afgesproken kan JvBC deze media tijdelijk voor u opslaan. Echter heb ik op mijn werkadres geen kluis tot de beschikking en is de hoogste beveiliging een afgesloten kast.

Als uw gegevens op media gezet worden, zal deze media worden versleuteld middels een wachtwoord dat voldoet aan een minimale eis van 128 bits (conform de wachtwoordgenerator van KeePass). Deze sleutel zal door JvBC worden genoteerd en afzonderlijk van de media aan u worden overhandigd. Vanaf dat moment bent u zelf weer verantwoordelijk voor het bewaren van de media. Let er in dit geval ook op dat uw eigen AVG verklaring aangepast dient te worden en/of er een verwerkersovereenkomst zal moeten worden opgesteld.

Recht tot inzage/verbetering/verwijdering

Om van uw recht op inzage/verbetering/verwijdering gebruik te maken, neemt u contact op met JvBC via info@jvbc.nl, wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen 10 werkdagen uitvoeren.